Sağlık sektöründe yaşanan hızlı ve sürekli değişim, sağlık kurumları yönetiminin de dinamik bir yapıya bürünmesi zorunluluğunu beraberinde getirmekte ve sağlık kurumları yöneticilerinin de bu hızlı değişime ayak uydurabilecek bilgi ve beceri birikimine sahip olması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Reform içerisinde olan sağlık sistemleri ve bu sistemlerin karmaşık yapısı, kamu ve özel sektörde artış gösteren sağlık kuruluşu sayısı, toplumların değişen demografisi, yükselen bakım ve tedavi maliyetleri ile artan sağlık hizmeti ihtiyacı, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak yeterliklere sahip profesyonel sağlık yöneticilerine olan ihtiyacı artırmıştır. Sağlık yöneticiliği geleceğin parlak meslekleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, sağlık kuruluşlarının yönetim faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilecek, sağlık ve sağlık hizmetleri, tıbbi terminoloji kavramlarını bilen, epidemiyolojik çalışmalara önem veren, işletmecilik bilgisine sahip, sağlık kurumlarında insan kaynaklarının öneminin farkında olan, satın alma, stok ve envanter yönetimi faaliyetlerini sıkı bir disiplin ile gerçekleştiren, paydaşlarla iyi ilişkiler geliştiren ve muhasebe, sağlık finansmanı, sağlık ekonomisi, sağlık pazarlaması, sağlık hukuku prensiplerini yerine getirirken hizmet kalitesi ve hasta memnuniyetini önceliklendiren, sağlık alanında evrensel boyutta benimsenmiş, yaratıcı ve yenilikçi düşüncelere sahip, etik kural ve değerleri özümsemiş profesyonel sağlık yöneticilerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bölüm mezunları, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında Sosyal Güvenlik Kurumunda ve diğer kamu hastaneleri ve kuruluşlarında uzman yardımcısı ve yönetici adayları olarak istihdam edilmektedir. Giderek artan özel hastane ve sağlık kuruluşu sayısı da bölüm mezunları için ayrı bir istihdam imkânı yaratmaktadır. Bölüm mezunları, özel hastanelerin ve özel sağlık kuruluşlarının çeşitli idari kademelerinde görev almaktadır. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Hastanelerde yönetici olarak görevlendirilecek Sağlık Subayı ihtiyacı da bu bölüm mezunlarından karşılanmaktadır. Mezunlar, bu kuruluşlar dışında ilaç firmalarında, tıbbi cihaz ve malzeme ticareti yapan işletmelerde ve özel sağlık sigorta kuruluşlarında da iş imkânına sahip olmaktadırlar. Buna ek olarak, öğrenciler İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan diğer bölümlerde Çift Anadal veya Yandal programları ile lisans tamamlayarak İİBF mezunlarının sahip olduğu diğer tüm haklara sahip olmakta, kamu ve özel kuruluşlarda; müfettiş, müfettiş yardımcısı, denetçi, uzman yardımcısı olarak görev alabilmektedirler.

Ayrıca, İİBF tarafından 1995 yılından itibaren sürdürülen Hastane İşletmeciliği Yüksek Lisans ve Sağlık Kurumlan Yönetimi Doktora Programları, Bölümümüz tarafından Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde devam ettirilmektedir. Halen; Sağlık Kurumları Yönetimi Doktora Programı, Hastane İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı ( Tezli ve Tezsiz) ile Sağlık Kurumları Yönetimi Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programlan sürdürülmektedir. İngilizce Yüksek Lisans ve İngilizce Doktora Programlarının açılması teklifimiz YÖK onayını almıştır.

Misyon

Amacımız; sağlık sektöründe istihdam edilmek üzere, üstün bilgi, birikim ve deneyime sahip, verimli ve üretken yetenekleri olan, toplam kalite yönetimi anlayışı ile etik kural ve değerler kadar yaratıcılık ve yenilikçi yaklaşımlara önem veren profesyonel yöneticiler yetiştirmektir.

Vizyon

Vizyonumuz; kendini sürekli yenileyen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, ulusal ve uluslar arası ihtiyaçlara uygun olarak lisans ve lisansüstü programlarını güncelleyen bir akademik kadro ile eğitim vermek ve böylece alanında lider bir program olmaktır.